Menu Zamknij

WroMigrant – Urząd Stanu Cywilnego

Informacje dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego (USC) przydadzą Ci się szczególnie wtedy, gdy planujesz wziąć ślub cywilny bądź kościelny (w Polsce nazywany konkordatowym) albo kiedy urodzi Ci się dziecko. W USC dokonuje się odpowiednich wpisów w państwowym rejestrze stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Załatwienie spraw w USC wymaga głównie osobistej wizyty lub członków Twojej rodziny. Stąd jeśli nie znasz języka polskiego, najlepiej umów się na spotkanie z urzędnikiem z polskojęzycznym znajomym lub członkiem rodziny, w przeciwnym razie pomoc tłumacza może okazać się niezbędna.

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

 • jak zarejestrować narodziny noworodka;
 • jak dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia bądź małżeństwa;
 • jak uzyskać akt zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu

Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego mieści się przy ul. Włodkowica 20. W sali obsługi nr 2 na parterze obowiązuje automatyczny system kolejkowy. Należy wybrać odpowiednią literę w automacie biletowym; w dziale rejestracji małżeństw jest to litera D (ślub cywilny/ślub konkordatowy/ślub za granicą).

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych;
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 • zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 • zaświadczenie o stanie cywilnym;
 • zaświadczenie niezbędne do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym;
 • zaświadczenie potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.

W sytuacji, w której będziesz zobowiązany do przedstawienia dokumentów zredagowanych w państwie Twojego pochodzenia, pamiętaj, że zostaną one zaakceptowane w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego jedynie wraz z dołączonymi ich tłumaczeniami przysięgłymi. Jeśli zagraniczny dokument stanu cywilnego, który przedstawiasz, został wydany w państwie członkowskim UE, możesz w miejsce tłumaczenia przysięgłego przedstawić standardowy formularz tłumaczenia urzędowego wydany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016r. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz listę tłumaczy przysięgłych działających na terenie całej Polski i zweryfikowanych przez polskie urzędy i instytucje: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego

Klienci USC obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego  systemu kolejkowego umiejscowionego w sali nr 2.

Urząd Stanu Cywilnego – sekretariat
Włodkowica 20 (II piętro, pok. 25)
50-072 Wrocław
tel. +48 71 777 91 50
faks: +48 71 777 91 52
e-mail: usc@um.wroc.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.00-16.15

Dział Rejestracji Urodzeń

Rejestracja narodzin noworodka – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim

Rejestracji narodzin dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Oznacza to, że jeżeli rodzice są zameldowani np. w Katowicach, ale dziecko urodziło się we Wrocławiu, należy jego narodziny zarejestrować we wrocławskim USC.

Narodziny dziecka można zarejestrować osobiście bądź online. By dokonać rejestracji online, potrzebujesz profilu zaufanego, dzięki któremu możesz załatwiać różne sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Profil zaufany możesz założyć na dwa sposoby: poprzez konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego, albo poprzez punkty potwierdzające. Więcej informacji: epuap.gov.pl (PL/EN).

Więcej informacji na temat rejestracji dziecka online znajdziesz na stronie: www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online

Kto dokonuje zgłoszenia narodzin dziecka?

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można też dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać, kto kogo i do jakiej czynności upoważnia. Złożenie pełnomocnictwa do urzędu związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

W szpitalu otrzymujesz informację o wymaganych dokumentach oraz tym, gdzie i w jakim terminie powinieneś zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do Urzędu Stanu Cywilnego bezpośrednio przez szpitalne oddziały noworodków.

Zgłoszenie się do rejestracji narodzin dziecka w terminie innym niż wskazany w informacji ze szpitala może wiązać się z koniecznością oczekiwania w kolejce.

Rejestracja noworodka – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim

Jako matka dziecka otrzymujesz w szpitalu, po urodzeniu dziecka, informację, gdzie i w jakim terminie możesz zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Kto dokonuje zgłoszenia narodzin dziecka?

 • matka dziecka posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka;
 • ojciec dziecka – jeżeli zgłosi się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa;
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. W celu przyjęcia oświadczenia potrzebne będzie jeszcze zaświadczenie lekarskie, stwierdzające fakt pozostawania przez Ciebie w ciąży.

Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim, mogą w chwili jego rejestracji złożyć przed Kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka:

 • ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka;
 • matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo.

Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia możesz złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy;
 • rodzice małoletniego dziecka;
 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby;

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do swojej autentyczności. Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia załatwiane są niezwłocznie. Jeśli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania. Po transkrypcji aktu urodzenia wydawany jest odpis zupełny aktu urodzenia.

Ile wynosi opłata skarbowa?

 • za odpis zupełny aktu urodzenia po dokonaniu transkrypcji – 50 zł;
 • za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł;
 • od pełnomocnictwa – 17 zł (wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego albo przelewem na konto Gminy Wrocław.

Jakie dokumenty są wymagane w celu przeniesienia zagranicznego aktu urodzenia do rejestru USC?

 • wniosek;
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy;
 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski (dokumenty nie mogą być zafoliowane);
 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski – jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu urodzenia, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Tłumaczenia nie wymagają odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r. lub do których załączony został standardowy formularz tłumaczenia urzędowego wydany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać z pośrednictwa konsula RP w sprawie transkrypcji aktu urodzenia. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Nadanie numeru PESEL

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przy sporządzeniu aktu urodzenia występuje o nadanie nr PESEL dzieciom urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji Urodzeń
Włodkowica 20, I piętro, pokój 14, 15, 17
50-072 Wrocław
tel. +48 71 777 99 64, +48 71 777 99 55, +48 71 777 99 65, +48 71 777 99 56

Wyprawka wrocławska

Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni dzieci urodzonych we Wrocławiu otrzymują specjalny pakiet powitalny, tzw. wyprawkę wrocławską.

Motywem przewodnim całej wyprawki jest wrocławski krasnal, który pojawia się na materiałach tekstylnych i graficznych. W wyprawce znajdują się: body, maskotka w kształcie krasnala, kocyk, Wrocławski Informator Rodzinny, broszura „Na dobry początek” z kartą biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej, książeczka dla dzieci oraz list gratulacyjny od Prezydenta Wrocławia. Głównym elementem wyprawki jest Wrocławski Informator Rodzinny – kompendium wiedzy, w którym rodzice znajdą wszelkie potrzebne informacje na temat wsparcia miasta, świadczeń rodzinnych, żłobków i klubów dziecięcych i wrocławskiej oferty kulturalnej. Informator zawiera najważniejsze adresy i telefony opieki nocnej oraz świątecznej, aptek całodobowych i poradni rodzinnych. Można w nim także znaleźć kupony zniżkowe do wielu wrocławskich instytucji.

Gdzie możesz odebrać wyprawkę wrocławską?

Wyprawkę wrocławską rodzice lub opiekunowie prawni otrzymują podczas odbioru odpisu aktu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego lub we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (jeżeli dziecko urodziło się poza Wrocławiem, a rodzice składają deklarację podatkową we wrocławskich urzędach skarbowych oraz kiedy rodzice posiadają jedynie odpis aktu urodzenia w wersji elektronicznej po rejestracji dziecka na platformie ePUAP).

Dział Rejestracji Małżeństw

Zaświadczenie o stanie cywilnym obcokrajowca

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest Ci w momencie, gdy masz przeniesione wszystkie akty stanu cywilnego dotyczące Twojej osoby do rejestru stanu cywilnego w Polsce. Po szczegółowe wskazówki odsyłamy Cię do Urzędu Stanu Cywilnego.

Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. We Wrocławiu jest to:

Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji Małżeństw
Włodkowica 20, II piętro, pok. 24
50-72 Wrocław
tel. +48 71 777 99 59, +48 71 777 99 68

Kto może wystąpić z wnioskiem/ zainicjować sprawę?

 • osoba, która zawarła małżeństwo za granicą;
 • inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, Kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, jako małżonkowie możecie dołączyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed Kierownikiem USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie możecie złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska Waszych wspólnych dzieci urodzonych w trakcie trwania małżeństwa.

Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia.

Wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania. Po transkrypcji aktu małżeństwa wydawany jest odpis zupełny aktu małżeństwa.

Jakie dokumenty są wymagane do transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa?

 • wniosek;
 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski (dokument nie może być zafoliowany);
 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski (w przypadku żądania sprostowania/uzupełnienie aktu);
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 •  

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP, dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa z pośrednictwa konsula RP. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do wojewody dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Zawieranie małżeństwa w USC

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat zawarcia małżeństwa możesz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Kwestia zmiany imienia i/lub nazwiska w szczególnych przypadkach

Zmiana imienia i/lub nazwiska dotyczy tylko:

 • obywateli polskich;
 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 • cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska (zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego).

Dokumenty, które pozostaną na zawsze w aktach zbiorowych USC:

 • akt małżeństwa z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego,
 • akt urodzenia z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego.

Dział Rejestracji Zgonów

Sporządzenie aktu zgonu

Rejestracja zgonu (śmierci) osoby następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego, na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu. Rejestracji zgonu osoby zmarłej we Wrocławiu należy dokonać pod adresem:

Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji Zgonów
Włodkowica 20, parter, pok. nr 2
50-072 Wrocław 
tel. +48 71 777 99  52, +48 71 777 99 53, +48 71 777 99 62

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejno:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci.

Zgłoszenia zgonu można dokonać, działając przez pełnomocnika.

Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu wydawane po rejestracji są bezpłatne. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym USC karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Rejestracja zgonu niewymagająca postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie. Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut. Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza;
 • dowód osobisty osoby zmarłej;
 • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu;
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika;

oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Przewiń do góry