Menu Zamknij

WroMigrant – Praca

Aby pracować w Polsce, musisz przede wszystkim przebywać na jej terytorium legalnie. Obywatele państw Unii Europejskiej mogą pracować w Polsce bez dodatkowych wymogów formalnych, natomiast obcokrajowcy spoza UE powinni uzyskać pozwolenie na pracę. Pomocą w szukaniu pracy i wsparciem dla obcokrajowców zajmują się odpowiednie instytucje, takie jak Powiatowy Urząd Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy. Szereg wątpliwości pomoże Ci też rozwiać tzw. Zielona Linia – infolinia poświęcona kwestiom zatrudnienia. Nieodpłatnych porad prawnych w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia udziela też WroMigrant oraz organizacje pozarządowe Nomada i Fundacja Ukraina (zob. rozdział Punkty informacyjne dla migrantów/ek). Jeśli pracujesz i zarabiasz w Polsce, obowiązują Cię również podatki – przede wszystkim podatek dochodowy (tzw. PIT).

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

 • jak zalegalizować pracę w Polsce
 • na jakie pytania odpowiada tzw. Zielona Linia
 • czym zajmują się instytucje PUP oraz PIP
 • jak skutecznie szukać pracy we Wrocławiu
 • jakie podatki Cię obowiązują

Legalizacja pracy

Jeśli jesteś obywatelem UE, temat legalizacji pracy w zasadzie Cię nie dotyczy, obcokrajowcy z UE mogą wykonywać pracę na terenie Polski bez dodatkowych formalności. Jeśli jednak jesteś obcokrajowcem spoza UE i wjechałeś do Polski (na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego), nie oznacza to automatycznie, że możesz tu pracować. Na pracę musisz uzyskać dodatkowe zezwolenie, które dla części narodowości ma uproszczoną formę tzw. oświadczenia o powierzeniu pracy.

Istnieją też dodatkowe kategorie cudzoziemców, którzy są zwolnieni od obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Szczegółową listę tych kategorii można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl/kategorie-3)

Jeśli nie należysz do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, warunkiem koniecznym do podjęcia przez Ciebie pracy jest jej legalizacja. Pracę możesz zalegalizować na trzy sposoby, a mianowicie ubiegając się o:

 1. zezwolenie na pracę;
 2. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 3. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (procedura uproszczona dla obywateli państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy).

Zezwolenie na pracę

Koniecznym warunkiem do powierzenia Ci pracy w Polsce jest uzyskanie zezwolenia na pracę. Zezwolenie to funkcjonuje w porządku prawnym niezależnie od obowiązku legalizacji pobytu. Do niej odnosi się posiadanie wizy lub zezwolenia na pobyt. To znaczy, że przyjeżdżając do Polski w celu wykonywania pracy, musisz zadbać o to, aby Twój pobyt był legalny. Natomiast Twój pracodawca powinien uzyskać dokumenty uprawniające Cię do wykonywania pracy w Polsce oraz warunkujące wydanie Ci wizy na tej podstawie lub dostarczyć dokumenty potrzebne do wydania Ci zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Twój pracodawca ma również obowiązek przechowywania kopii dokumentów potwierdzających Twój legalny pobyt i pracę w Polsce.

Zezwolenia na pracę wydawane są na wniosek Twojego pracodawcy. Pracodawca występuje o nie do Wojewody. Istnieje kilka typów takich zezwoleń, w zależności od siedziby pracodawcy i rodzaju świadczonej pracy (stała czy tymczasowa). Z reguły zezwolenie może być wydane, kiedy pracodawca przedstawi informację, że na lokalnym rynku pracy nie ma dostępnych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy na dane stanowisko.

Powyższe wymogi wymuszają często na pracodawcach wnioskowanie o pozwolenie na pracę jeszcze przed Twoim przyjazdem do Polski. Musisz wiedzieć, że według polskiego prawa nie można zatrudniać obcokrajowca, który nie posiada ważnego zezwolenia na pracę, a nawet jeden dzień nielegalnej pracy może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dla Ciebie może się to skończyć zobowiązaniem powrotu do swojego kraju i czasowym zakazem wjazdu do strefy Schengen.

Zgodnie z przepisami, wnioski o wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce złożone wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, powinny być rozpatrywane nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Praktyka pokazuje jednak, że postępowanie administracyjne w tych sprawach może trwać dłużej.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ubiegasz się sam w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się wtedy, gdy celem Twego pobytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

 • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne, zapewniające na terytorium Polski finansowanie „kosztów leczenia”;
 • posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania Ciebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;
 • masz zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 • Twój pracodawca przed zatrudnieniem Cię w swojej firmie musi sprawdzić, czy nie ma możliwości zatrudnienia obywatela Polski na twoim stanowisku;
 • Twoje wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie osób pracujących w tym samym wymiarze czasu pracy i wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku w Polsce.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wystawiane, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli łącznie spełniasz następujące kryteria:

 • pochodzisz z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji albo Ukrainy;
 • Twój okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • prace, które będziesz wykonywać, nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

– wtedy Twojemu pracodawcy przysługuje uproszczona procedura uzyskania pozwolenia na pracę dla Ciebie, zwana oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Twój pracodawca składa takie oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu (ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław) – osobiście lub listownie. Jest też możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną przez stronę praca.gov.pl. Jeżeli pracownik Urzędu stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości, wezwie pracodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków Twój pracodawca ma 7 dni. Jeżeli oświadczenie i załączniki spełniają wszystkie wymagania, pracownik Urzędu Pracy wpisze oświadczenie do ewidencji. Potwierdzeniem wpisu jest oświadczenie z pieczątką urzędu. Pracodawca może odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika. Czas oczekiwania wynosi do 7 dni roboczych lub – w przypadku konieczności złożenia wyjaśnień – do 30 dni. W razie odmowy wpisu, pracodawca może złożyć odwołanie od tej decyzji w ciągu 14 dni.

Pamiętaj: zarejestrowane oświadczenie pracodawca przekazuje Tobie.

Kiedy zezwolenie na pracę NIE będzie Ci potrzebne, czyli kiedy możesz podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę:

 • posiadasz obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii;

 lub

 • jesteś objęty ochroną międzynarodową na terytorium RP (np. posiadasz status uchodźcy lub udzielono Ci ochrony uzupełniającej), posiadasz Kartę Polaka, jesteś nauczycielem języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty, absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych lub studentem studiów stacjonarnych.

Ważne! Zezwolenie na pracę przypisane jest do konkretnego pracodawcy. Oznacza to konieczność wyrobienia nowego zezwolenia w sytuacji, gdy zmieniasz pracodawcę. Jeśli zatem pracując dla jednego pracodawcy wiesz już, że chcesz zmienić pracę, powinieneś najpierw wyrobić sobie pozwolenie na pracę u nowego pracodawcy. Sam proces uzyskiwania nowego pozwolenia trwa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim znacznie dłużej niż termin wskazany w ustawie – nawet do 6 miesięcy. Zakończenie stosunku pracy powoduje co do zasady konieczność poinformowania o tym urzędu oraz złożenia wniosku o nowe zezwolenie na pobyt w ciągu 30 dni od momentu zakończenia stosunku pracy. Cudzoziemiec jest obowiązany powiadomić pisemnie Wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w ciągu 15 dni roboczych, o zakończeniu stosunku pracy.

Zielona Linia

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące zatrudnienia możesz uzyskać w centrum informacyjno-konsultacyjnym służb zatrudnienia „Zielona Linia”, tel. 19524 oraz na stronie Zielonej Linii: zielonalinia.gov.pl (PL/EN/RU).        

W Zielonej Linii uzyskasz informacje na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez urzędy pracy, jak również odpowiedzi na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu pracy, w tym m.in. informacje na temat:

 • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych);
 • uprawnieniach na rynku pracy;
 • dofinansowaniu działalności gospodarczej;
 • możliwości szkoleń i przekwalifikowania;
 • refundacji kosztów zatrudnienia pracownika;
 • rekrutacji pracowników;
 • świadczeniach z Powiatowego Urzędu Pracy;
 • bazach teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej i innych.

Dodatkowo portal Zielona Linia oferuje usługi informacyjno-wspierające, tj.:

 • autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy;
 • autoposzukiwacz ofert szkoleń;
 • autoposzukiwacz pracowników;
 • autoposzukiwacz informacji z regionów;
 • fabryka CV, która daje Ci możliwość stworzenia CV od podstaw oraz jego przetłumaczenia;
 • newsletter dla 4 grup odbiorczych: pracodawców, osób poszukujących pracy, osób zainteresowanych powrotem do Polski oraz ogólny.

Jeżeli sam jesteś pracodawcą – możesz zgłosić zapotrzebowanie na stanowiska pracy, a Zielona Linia zaangażuje się w wyszukanie osób, które spełnią wymagane przez Ciebie kryteria.

Kontakt z Zieloną Linią jest bardzo prosty. Możesz zadzwonić pod numer: 19524 lub napisać e-mail. Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz, zawsze dostaniesz pełne i aktualne informacje.

Numer dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524 bądź +48 22 537 54 00

Adres korespondencyjny:

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia
Ciepła 40 (budynek E)
15-472 Białystok
e-mail: contact@zielonalinia.gov.pl

Godziny pracy infolinii:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00

Instytucje: PUP oraz PIP

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu (PUP)

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) zajmuje się szeregiem zadań związanych z promocją zatrudnienia oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy. PUP udziela m.in. pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia (w szczególności poprzez pośrednictwo pracy), prowadzi poradnictwo zawodowe i szkolenia oraz udziela dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. PUP działa także w ramach platformy EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia), która pomaga osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie w Europie.

Ponadto PUP udziela pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, w szczególności poprzez refundowanie kosztów utworzenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionego, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, czy też przy zatrudnianiu cudzoziemców w ramach zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz w ramach tzw. procedury „uproszczonej” – oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Gliniana 20-22
50-525 Wrocław
Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30

Więcej informacji znajdziesz na stronie: wroclaw.praca.gov.pl (PL).

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się egzekwowaniem przepisów prawa pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadza kontrole oraz podejmuje działania prewencyjne mające na celu ograniczenie wypadków przy pracy i poszanowanie prawa pracy przez pracodawców i pracowników. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia – podlegają wszyscy pracodawcy i przedsiębiorcy, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia pracy. Jeśli więc zatrudniasz pracownika na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło – także musisz być przygotowany na wizytę inspektora pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław
tel. 71 37 10 430
e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie odpowiada na anonimowe e-maile bądź pocztę. Korespondencja powinna zawierać dokładne wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi,
 • adresu tej osoby,
 • sprawy, której dotyczy.

Nieodpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu

Porady telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (godziny mogą ulec zmianie).

tel. +48 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych.

tel. +48 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Porady udzielane są osobiście w siedzibie PIP, przy ul. Zielonego Dębu 22, w pokojach nr 2 i 3, w poniedziałek w godz. 10.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00 (godziny mogą ulec zmianie).

Więcej informacji znajdziesz na stronach WWW:

Poszukiwanie pracy

Dla tych, którzy planują podjęcie pracy we Wrocławiu, mamy dobre wieści. Stolica Dolnego Śląska oferuje wiele miejsc pracy, a stopa bezrobocia w mieście należy do najniższych w kraju.

Pracy możesz szukać na wiele sposobów, zarówno poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą, jak i za pośrednictwem:

 • sieci ofert Europejskiej Służby Zatrudnienia EURES (eures.praca.gov.pl PL/EN), gdy pochodzisz z państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii;
 • centralnej bazy ofert pracy powiatowych urzędów pracy oferty.praca.gov.pl (PL);
 • agencji pracy, których legalny rejestr znajdziesz tu: www.kraz.praca.gov.pl (PL); agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat za znalezienie oferty pracy, mogą to zrobić dopiero w przypadku zaistnienia konieczności np. przetłumaczenia dokumentów itp.;
 • gazet z ogłoszeniami o pracę;
 • portali internetowych z ofertami pracy typu:
  • LinkedIn
  • Goldenline
  • Jobrapido
  • Jobpilot.pl
  • Careerjet.pl
  • Gazetapraca.pl
  • Pracuj.pl
  • Praca.pl
  • Jobs.pl
  • Absolvent.pl.

Więcej informacji uzyskasz, dzwoniąc na Zieloną Linię (19524) oraz odwiedzając stronę internetową: zielonalinia.gov.pl (PL, EN, UK, RU).

Podatki

Rozliczenie podatku jest obowiązkiem każdego podatnika, niezależnie od źródła dochodu. Pamiętaj, aby zrobić to w wyznaczonym terminie, to jest nie później niż do 30 kwietnia każdego roku (rozliczenie za rok poprzedzający).

Rozliczenie podatkowe składa się na specjalnych dokumentach, zwanych PIT-ami, dostępnych w każdym urzędzie skarbowym oraz w Internecie. Bardzo popularnym i prostym sposobem rozliczania PIT-u jest droga internetowa. Wystarczy posiadać specjalny program, który jest do pobrania nieodpłatnie (np. e-pity) oraz dostęp do Internetu. 

Na rozliczenie deklaracji PIT mamy wyznaczony ściśle określony czas. Spóźnienie może spowodować m.in. grzywnę, zaś niezłożenie zeznania PIT nawet oskarżenie o przestępstwo skarbowe. Na stronie podatki.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich rodzajów PIT-ów.

Do końca lutego każdego roku pracodawca musi wysłać pracownikowi bądź sam złożyć do Urzędu Skarbowego formularz PIT-11, gdzie znajdują się informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu, odprowadzonych zaliczkach na podatek, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W praktyce zatem od 1 marca jest możliwe przygotowanie odpowiedniej deklaracji podatkowej. Do 30 kwietnia każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe PIT we właściwym urzędzie skarbowym (zależnie od adresu zamieszkania). Termin ten jest nieprzekraczalny.

Co ważne dla małżeństw – w Polsce małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Jest to szczególnie korzystne w sytuacji, gdy jedna osoba nie pracuje lub osiąga niski dochód. Istnieje jeden warunek tego typu rozliczenia – terminowe złożenie odpowiedniej deklaracji PIT do 30 kwietnia.

Pomoc w rozliczeniu się z podatku możesz uzyskać w punktach informacyjnych w urzędach skarbowych i organizacjach pozarządowych. We Wrocławiu znajduje się 5 urzędów skarbowych. Przy składaniu PIT uwzględnia się adres Twojego faktycznego zamieszkania, a nie adres zameldowania – płacisz podatki tam, gdzie mieszkasz.

Wyszukiwarka urzędów skarbowych:

www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy-wroclaw-wyszukiwarka

Wpisz swój adres zamieszkania, a wyszukiwarka wskaże Ci urząd skarbowy, w którym powinieneś złożyć deklarację PIT.

Godziny otwarcia urzędów skarbowych to zwykle:

– poniedziałek 7.30-18.00
– wtorek-piątek 7.30-15.30

Pamiętaj, że godziny mogą ulec zmianie i warto je zawsze sprawdzić.

Urzędy skarbowe we Wrocławiu

Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna

Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
tel. +48 71 797 73 00

Zasięg we Wrocławiu (osiedla):

Gajowice, Gądów Mały, Grabiszyn, Grabiszynek, Jarnołtów, Jerzmanowo, Kozanów, Kużniki, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Osiniec, Pilczyce, Popowice, Pracze Odrzańskie, Stabłowice, Strachowice, Złotniki, Żerniki

Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki

Sztabowa 100
53-310 Wrocław
tel. +48 71 338 92 01

Zasięg we Wrocławiu (osiedla):

Bieńkowice, Bierdzany, Borek, Brochów, Gaj, Jagodno, Klecina, Krzyki, Księże Małe, Księże Wielkie, Ołtaszyn, Opatowice, Partynice, Południe, Rakowiec, Tarnogaj, Świątniki, Wojszyce

Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole

Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel. +48 71 326 52 00

Zasięg we Wrocławiu (osiedla):

Karłowice, Kleczków, Kłokoczyce, Kowale, Lesica, Ligota, Lipa Piotrowska, Osobowice, Pawłowice, Polanka, Polanowice, Popiele, Poświętne, Psie Pole, Rędzin, Różanka, Sołtysowice, Strachocin, Swojczyce

Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto

Inowrocławska 4
53-654 Wrocław
tel. +48 71 786 67 00

Zasięg we Wrocławiu (osiedla):

Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Szczepin

Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście

Piłsudskiego 27-29
50-044 Wrocław
tel. +48 71 343 53 76

Zasięg we Wrocławiu (osiedla):

Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Sępolno, Zacisze, Zalesie

Konsultacje dla obcokrajowców z rozliczania PIT-u

Fundacja Ukraina na kilka tygodni przed końcem okresu rozliczeniowego podatku od osób fizycznych (luty/marzec), prowadzi konsultacje dla obcokrajowców. Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy, dlatego proponujemy bezpośredni kontakt z Fundacją pod adresem: infocukr@fundacjaukraina.eu.

Więcej informacji na stronie: fundacjaukraina.eu.

Akcja „Rozliczaj PIT we Wrocławiu”

Każdego roku Wrocław organizuje akcję „Rozliczaj PIT we Wrocławiu”, mającą zachęcić pracujące tu osoby do rozliczania podatku na terenie miasta. Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na stronach:

www.wroclaw.pl/portal/rozlicz-pit-we-wroclawiu-2019 (PL)
www.wroclaw.pl/portal/files/dokumenty/18020/PIT_ulotka%20_EN.pdf (EN)

Przewiń do góry