Menu Zamknij

WroMigrant – Pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze

Pomoc społeczna jest przeznaczona dla osób i całych rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Może być ona udzielna z powodu m.in.: sieroctwa, ubóstwa, bezdomności lub bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby czy przemocy w rodzinie. Pomoc społeczna obejmuje świadczenia o charakterze pieniężnym (np. zasiłki) oraz świadczenia niepieniężne, jak np. poradnictwo specjalistyczne – w tym pomoc psychologiczną i rodzinną.

Oprócz świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcy mogą korzystać ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Do świadczeń rodzinnych należy m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) czy świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny), zaś do świadczeń wychowawczych najbardziej popularne w Polsce świadczenie tzw. 500+.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce, którzy spełniają określone warunki ustawowe dotyczące posiadanego typu zezwolenia, mają prawo korzystać z pomocy społecznej oraz świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Pomoc ta (a także dodatkowe wsparcie) przysługuje także osobom, którym przyznano status uchodźcy oraz osobom, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono tzw. ochrony uzupełniającej.

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

  • komu przysługuje pomoc społeczna i gdzie się po nią zwrócić;
  • czym są świadczenia rodzinne i wychowawcze i gdzie otrzymasz o nich informacje.

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Pomoc społeczna przysługuje cudzoziemcom, którzy mieszkają i przebywają w Polsce, oraz posiadają określony typ zezwolenia na pracę. Jest to m.in. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Mieszkający we Wrocławiu obywatele Unii Europejskiej korzystają ze wsparcia pomocy społecznej na zasadach zbliżonych do tych, które dotyczą obywateli polskich.

Pomoc społeczna przysługuje także osobom, którym przyznano status uchodźcy oraz osobom, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono tzw. ochrony uzupełniającej, tj. takim, które nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, a jednocześnie powrót do kraju pochodzenia naraziłby je na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.

Pomoc społeczna dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą posiadają prawo do świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Mogą to być świadczenia o charakterze pieniężnym np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, lub też świadczenia niepieniężne obejmujące pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i rodzinne, pomoc doraźną albo okresową, udzielenie schronienia, przyznanie niezbędnego ubrania, pomoc w formie usług opiekuńczych.

Przed przyznaniem pomocy pracownik socjalny przeprowadza z cudzoziemcem rozmowę, tzw. wywiad środowiskowy. Na jego podstawie przyznawana jest określona pomoc.

Wszelkie informacje dotyczące tej formy wsparcia otrzymasz:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
Zachodnia 3
53-643 Wrocław
tel. +48 71 782 35 84
tel. +48 71 782 35 80

WWW: www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/pomoc-dla-uchodzcow

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Oprócz świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcy mogą korzystać ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Do świadczeń rodzinnych należy m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) czy świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zaś do świadczeń wychowawczych najbardziej popularne w Polsce świadczenie tzw. 500+.

Poszczególne świadczenia często przysługują innym grupom beneficjentów. Najbardziej popularne w Polsce świadczenie tzw. 500+ na każde dziecko jest regulowane przez oddzielną ustawę, która bardzo szczegółowo określa kategorie cudzoziemców uprawnionych do tego świadczenia. Dlatego warto zweryfikować w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czy spełniacie kryteria do tego by z pomocy społecznej skorzystać. Wszelkie informacje dotyczące tej formy wsparcia otrzymasz:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dział Świadczeń/Biuro Obsługi Klienta
Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit)
50-302 Wrocław
tel. +48 71 782 23 22 (świadczenia rodzinne)
tel. +48 71 782 23 22, +48 71 799 92 74, +48 501-928-501, +48 71 782 23 26 (świadczenia wychowawcze)

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 7.30-15.00 
czwartek 7.30-16.00

Świadczenia rodzinne: www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne
Świadczenia wychowawcze: www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/program-rodzina-500

Przewiń do góry