Menu Zamknij

WroMigrant – Pobyt

Wrocław to miasto oferujące wiele możliwości rozwoju, zarówno na gruncie zawodowym, jak i społecznym czy kulturalnym. Abyś jednak mógł w pełni z nich skorzystać, Twój pobyt w Polsce musi być zalegalizowany. Sprawdź, co zrobić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pobyt i pracę oraz gdzie uzyskać pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności.

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

 • jak zalegalizować pobyt w Polsce
 • jak otrzymać wizę, zezwolenie na pobyt czasowy i stały, kartę Polaka bądź status rezydenta długoterminowego UE
 • kto może kontrolować legalność Twojego pobytu
 • gdzie uzyskać pomoc w załatwieniu spraw w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
 • czym jest meldunek i PESEL

Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu dotyczy obywateli tzw. państw trzecich, czyli mieszkańców krajów nienależących do Unii Europejskiej. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, potrzebujesz specjalnych dokumentów pobytowych, zarówno aby wjechać do Polski, jak i przebywać na jej terenie. Wiza umożliwia Ci wjazd i pobyt na okres w niej wskazany. Dlatego jeśli planujesz pozostać w Polsce na okres dłuższy niż wskazany w wizie, powinieneś w trakcie legalnego pobytu w kraju złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. Aby pracować w Polsce, należy uzyskać zezwolenie na pracę.

Natomiast obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują do wjazdu wizy, jednak po przyjeździe do Polski powinni zarejestrować swój pobyt (zob. podrozdział Obywatele Unii Europejskiej). Sprawy związane z legalizacją pobytu czy zatrudnienia załatwia się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Wiza

Aby wjechać do Polski, należy co do zasady uzyskać wizę. Bez wizy mogą wjechać obywatele państw Unii Europejskiej, gdyż korzystają oni z prawa do bezwizowego swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Obywatele państw, które nie są członkami Unii  Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), ale podpisały z Polską umowę o tzw. ruchu bezwizowym, mogą wjeżdżać do Polski i przebywać na terytorium kraju bez wizy przez okres do 90 dni.

Lista państw, które podpisały umowę z Polską w tym zakresie dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Więcej informacji co do zasad uzyskania wizy znajdziesz tutaj: udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy (PL/EN/RU).

Wiza Schengen (w skrócie oznaczana jako C) to wiza krótkoterminowa, uprawniająca do jednego lub większej liczby wjazdów do Polski, których łączna długość nie przekracza 90 dni w ciągu każdych 180 dni liczonych od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Schengen.

Do strefy Schengen należą (2020 r.): Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, a także państwa, które nie należą do UE: Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Do strefy Schengen nie należą Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Chorwacja.

Wiza krajowa (w skrócie oznaczana jako D) to wiza długoterminowa, wymagana, jeśli chcesz pozostać w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy, ale nie dłużej niż rok.

Jak obliczyć dozwolony czas pobytu w Polsce?

Tutaj znajdziesz specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych na podstawie tzw. wiz Schengen typu C:

ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en (EN/FR/ES/TR/RU).

Gdzie uzyskać wizę?

Wnioski o polskie wizy składa się w konsulatach i ambasadach Polski za granicą  (niekoniecznie w kraju pochodzenia). Procedura przyznawania wizy odbywa się także za granicą. Warto ją rozpocząć od umówienia wizyty w wybranym konsulacie. Można to zrobić za pomocą wirtualnej platformy: www.e-konsulat.gov.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury wizowej, najlepiej skontaktować się z polską ambasadą lub konsulatem w kraju, w którym się znajdujesz. Pełną listę placówek polskich przedstawicielstw na świecie znajdziesz tutaj: www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie (PL/EN).

Zasady wjazdu do Polski zostały również szczegółowo omówione (PL/EN/RU) w materiałach informacyjnych Straży Granicznej: www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,Warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-RP.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Kluczowe w procesie legalizacji pobytu jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w okresie, gdy legalnie przebywasz na terenie Polski, to jest w okresie 90 dni tzw. ruchu bezwizowego lub w okresie ważności wizy. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP. Za zachowanie terminu do złożenia wniosku uważa się też nadanie wniosku listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (również najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu).

Wniosek można wypełnić online (w tym celu musisz wpierw zarejestrować się w systemie informacyjnym „Przybysz” – zob. następny podrozdział) bądź pobrać jego wzór na stronie (przybysz.duw.pl/dokumenty-do-pobrania). Wypełniony i wydrukowany wniosek możesz następnie złożyć:

 • osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (w tym celu trzeba wpierw zarejestrować się w systemie  „Przybysz” i zrobić rezerwację: duw.pl/system-rezerwacji-wizyt). Potwierdzeniem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku będzie wówczas odcisk stempla złożony przez urzędnika w Twoim paszporcie.
 • nadać dokumenty listem poleconym na poczcie – w tym wariancie dowód nadania listu poleconego będzie dla Ciebie jednocześnie dowodem legalnego przebywania w Polsce, stąd jego zachowanie jest konieczne. Praktyka pokazuje, że warto wysłać wniosek również wnosząc na poczcie o „zwrotne potwierdzenie odbioru”. Mamy wtedy dowód nie tylko na to, że przesyłka została nadana, ale również, że dotarła do celu. Wniosek wysyłamy na adres:

Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Jeśli masz pytania zadzwoń na infolinię:
Cudzoziemcy: +48 801 43 00 86
Dla dzwoniących z zagranicy: +48 717 261 585

Adres e-mail: info@duw.pl (EN/PL/RU/UK)

Pamiętaj:

Ważny jest czytelny podpis na każdym dokumencie. Warto podpisywać dokumenty czytelnie imieniem i nazwiskiem, gdyż nieczytelny podpis może być podstawą do wezwania o uzupełnienie dokumentów.

Jeżeli terminowo złożyłeś wniosek o zezwolenia na pobyt czasowy i nie zawiera on braków formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie), Wojewoda umieszcza w Twoim paszporcie odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku. Prawidłowe złożenie wniosku gwarantuje Ci legalny pobyt do czasu wydania ostatecznej decyzji w Twojej sprawie.

Warto być aktywnym także po złożeniu wniosku. Postępowania w ostatnich latach znacząco się wydłużyły z uwagi na wzmożoną liczbę składanych wniosków. Nie zaszkodzi przypominanie się w sprawie, także w formie pisemnej.

Warto też pamiętać, iż samo prawidłowe złożenie wniosku (uzyskanie stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku), choć gwarantuje legalny pobyt na terenie Polski, nie umożliwia swobodnego przemieszczania się po strefie Schengen ani poza nią. Wymagane do tego są dodatkowe dokumenty: ważna wiza bądź karta pobytu.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku, procedur, opłat, wymiany karty czy też najczęściej zadawanych pytań znajdziesz na portalu „Przybysz”: przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt (PL/UK/EN/RU).

Zintegrowany System Obsługi Cudzoziemców „Przybysz”

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przygotował Zintegrowany System Obsługi Cudzoziemców „Przybysz” (przybysz.duw.pl), stworzony w czterech językach obcych: angielskim, ukraińskim, rosyjskim oraz polskim.

Portal „Przybysz” działa podobnie jak bankowość internetowa. Każda osoba, rejestrując się w portalu, otrzymuje login i hasło, dzięki czemu może kontrolować swoje sprawy.

Część informacyjna portalu zawiera zbiór przydatnych informacji dla migrantów/ek, m.in. jakie przepisy obowiązują cudzoziemców w Polsce, jak załatwić sprawę w urzędzie. Część operacyjna „Przybysza” przeznaczona jest dla osób zarejestrowanych.

Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym: przybysz.duw.pl, wypełnienie w nim wniosku online, a następnie wydrukowanie i złożenie go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy.

Zezwolenie na pobyt stały

W Polsce cudzoziemcy mogą starać się także o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenia na pobyt stały udziela się̨ cudzoziemcowi na czas nieoznaczony na jego wniosek. Co do zasady podstawą ubiegania się o ten typ zezwolenia na pobyt będzie posiadanie polskich korzeni lub innych form związku rodzinnego z polskim obywatelem. Przykładowo:

 • jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe;
 • posiada ważną̨ Kartę̨ Polaka i zamierza osiedlić się̨ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 • pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski oraz pozostawał w tym związku przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały, a także bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Więcej informacji o zasadach przyznawania zezwolenia na pobyt stały znajdziesz na: przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-staly

Karta Polaka

Jeśli masz lub miałeś bliskich krewnych pochodzenia polskiego i zamierzasz przyjechać do Polski lub po przyjeździe starać się o zalegalizowanie pobytu na dłuższy czas, możesz ubiegać się o uzyskanie Karty Polaka.

Posiadaczowi Karty Polaka przysługują różne uprawnienia. Jest on m.in. zwolniony z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej, nadania obywatelstwa polskiego i zezwolenia na pobyt stały. Karta Polaka uprawnia też do odbywania w Polsce studiów (w tym studiów doktoranckich) oraz innych form kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z czym wiąże się prawo do bezpłatnego kształcenia w uczelniach publicznych oraz ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem). Ponadto, jej posiadacz nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

Posiadanie Karty Polaka nie oznacza jednak:

 • nadania Ci obywatelstwa polskiego,
 • przyznania prawa pobytu czasowego/stałego w Polsce,
 • przyznania prawa przekraczania granic Polski bez wizy.

Kiedy możesz starać się o Kartę Polaka?

O Kartę Polaka możesz starać się jedynie wtedy, gdy nie masz polskiego obywatelstwa ani zezwolenia na pobyt stały. Zgodnie z polskim prawem o Kartę Polaka możesz starać się będąc obywatelem dowolnego kraju, także wtedy, gdy masz status bezpaństwowca.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Aby otrzymać Kartę Polaka, musisz spełnić łącznie następujące warunki:

 • w stopniu co najmniej podstawowym znać język polski oraz znać polskie tradycje i zwyczaje;
 • zadeklarować przynależność do narodu polskiego;
 • wykazać, że posiadałeś/-aś polskie obywatelstwo lub jesteś polskiego pochodzenia albo jedno z Twoich rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie lub też było polskiego pochodzenia albo przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

O przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka występujesz w Konsulacie RP w kraju Twojego pochodzenia. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Więcej informacji o zasadach przyznawania Karty Polaka i zakresie uprawnień, jakie zapewnia jej posiadanie, znajdziesz na: przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/pobyt-staly-karta-polaka

Musisz wiedzieć, że po uzyskaniu karty pobytu wydanej na podstawie posiadania ważnej Karty Polaka, zobowiązany jesteś do natychmiastowego zwrotu posiadanej Karty Polaka w chwili odbioru karty pobytu.

Rezydent długoterminowy Unii Europejskiej

W sytuacji, w której jesteś w Polsce już dłuższy czas na podstawie czasowego zezwolenia na pobyt i spełniasz wymagania określone w przepisach, możesz starać się o status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego to typ zezwolenia długoterminowego, które jest wydawane na czas nieokreślony. Sam tytuł prawny – rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – przyznany jest na czas nieokreślony, jednak karta pobytu wydana na jego podstawie  musi być odnawiana raz na 5 lat.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest podobne do zezwolenia o tzw. pobyt stały. Jednak zasadniczą różnicą jest to, że zezwolenie na pobyt stały wydawane jest dla cudzoziemców, którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka). Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest natomiast wydawane cudzoziemcom, którzy posiadają stabilne zatrudnienie w Polsce.

Kto może ubiegać się o status rezydenta długoterminowego UE?

Masz prawo do ubiegania się o pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli:

 • nieprzerwanie przebywasz na terytorium RP przez co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata);
 • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne;
 • posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Co ważne, wszystkie te warunki powinny być spełnione łącznie.

Szczegółowe informacje, jak otrzymać takie zezwolenie oraz wyjątki od przedstawionych powyżej zasad znajdziesz na portalu „Przybysz”: przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue (PL/EN/UK/RU).

Nieprzerwany pobyt w ciągu 5 lat nie oznacza, że nie możesz przez cały ten okres wyjeżdżać z Polski, ale podkreśla fakt, że musisz posiadać nieprzerywane prawo do pobytu w Polsce. Wizy następujące po sobie (np. jedna skończyła się 1 marca 2019 roku, a druga jest ważna od 2 marca 2019 roku) czy stemple w paszporcie, poświadczające złożenie wniosku, są kwalifikowane do nieprzerwanego pobytu. Ważne jest to, że w tym 5-letnim okresie pojedynczy wyjazd poza Polskę nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Jednocześnie wszystkie Twoje nieobecności na terytorium RP łącznie nie mogą przekroczyć 10 miesięcy w tym samym 5-letnim okresie.

Wyjątkiem od tej zasady są posiadacze „niebieskiej karty”, gdy przebywają na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeśli takową posiadasz, to pojedyncza przerwa w Twoim pobycie nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, zaś wszystkie przerwy łącznie nie mogą przekroczyć 18 miesięcy w pięcioletnim okresie.

„Niebieska karta” to dokument zezwalający cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jest to zawód wymagający ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.

Warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest potwierdzenie stabilnego i regularnego źródła dochodu, aktualna umowa (o pracę, zlecenia, o dzieło) oraz zeznania PIT o wysokości osiągniętego przez Ciebie dochodu za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (w przypadku posiadaczy zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie 2 lata przed złożeniem wniosku).

Zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE dają Ci prawo dożywotniego pobytu na terytorium RP, jednocześnie masz szerszy zakres uprawnień, właściwie porównywalny z prawami obywateli polskich.

Uzyskanie dokumentów pobytowych na czas nieokreślony jest warunkiem koniecznym uznania za obywatela polskiego.

Karta pobytu

Karta pobytu to dokument, który – wraz z ważnym paszportem – uprawnia Cię do legalnego pobytu w Polsce i wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy.
Karta pobytu jest wydawana, gdy udzielono Ci:

 • zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • statusu uchodźcy,
 • ochrony uzupełniającej,
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Karta jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem tego, co jest w zezwoleniu. Jej ważność jest każdorazowo zależna od ważności zezwolenia na pobyt tymczasowy. W przypadku innych zezwoleń na pobyt karta pobytu jest ważna:

 • zezwolenie na pobyt stały – przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Czas oczekiwania na kartę pobytu po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt to ok. 2–4 miesiące (choć musisz liczyć się z tym, że będzie on dłuższy z uwagi na wzmożoną w ostatnich latach liczbę składanych wniosków).

Obywatele Unii Europejskiej (UE)

Obywatele UE i członkowie ich rodzin (będący bądź niebędący obywatelami UE) mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży.

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE zobowiązani są zarejestrować swój pobyt. Jeśli członkiem rodziny jest osoba niebędąca obywatelem UE, jest ona zobowiązana uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy obywatela UE posiadającego prawo pobytu w celu poszukiwania pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatele-ue.

Kontrola legalności pobytu

Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt, musisz wiedzieć, że dokumenty potwierdzające Twój status mogą być kontrolowane – niekoniecznie w sposób zapowiedziany. Stąd musisz być przygotowany na tę ewentualność. Nie każdy jednak może dokonywać takiej kontroli.

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski polega na wezwaniu Cię do okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających Cię do pobytu na terytorium Polski, a także środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów tego pobytu oraz dokumentów uprawniających do wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli są:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
 • funkcjonariusze Straży Granicznej;
 • funkcjonariusze Policji;
 • upoważnieni pracownicy Urzędu do spraw Cudzoziemców;
 • upoważnieni pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. 

Upoważnione organy, przeprowadzając kontrolę legalności Twojego pobytu w Polsce, mogą żądać okazania:

 • dokumentów i zezwoleń uprawniających do pobytu w Polsce;
 • dokumentów uprawniających do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dowodów posiadania środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania środków utrzymania w Polsce zgodnie z prawem;
 • dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce.

Aby dowiedzieć się więcej na temat swojego bezpieczeństwa, a także przekraczania granic i związanych z tym praw i obowiązków, zainstaluj mobilną aplikację „Asystent Granica” Straży Granicznej. Przygotowana jest ona w kilku wersjach językowych, a więcej informacji znajdziesz na stronie:

granica.gov.pl/aplikacja-asystent-granica.php?v=pl.

Działa też całodobowy telefon, służący zgłaszaniu do Straży Granicznej nagłych zdarzeń, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lub dotyczących nietypowych sytuacji na granicy.

Telefon interwencyjny: + 48 800 422 322

Gdzie uzyskać pomoc w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim?

Sprawy związane z legalizacją pobytu czy zatrudnienia załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Pomoc dotyczącą m.in. złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę uzyskasz w Biurze Wsparcia Obywateli Państw Trzecich, które także znajduje się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Pamiętaj, że nieodpłatne wsparcie otrzymasz także w punktach informacyjnych dla migrantów/ek, prowadzonych przez miasto i organizacje pozarządowe. Pełną listę punktów znajdziesz w rozdziale „Punkty informacyjne dla migrantów/ek”.

Wojewoda Dolnośląski – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

To urząd, w którym załatwia się m.in. sprawy dotyczące:

 • legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,
 • przyznania obywatelstwa polskiego,
 • prawa do dokumentu paszportowego,
 • rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej.

Z uwagi na to, że legalizacja pobytu odbywa się w formie pisemnego postępowania administracyjnego, z Wojewodą Dolnośląskim – Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców możesz się kontaktować głównie za pośrednictwem poczty, wysyłając do urzędu pisma (przesyłki polecone).

Oficjalny adres do korespondencji z Wojewodą Dolnośląskim:

Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

infolinia: +48 801 43 00 86 (cudzoziemcy), +48 717 261 585 (dla dzwoniących z zagranicy)
e-mail: info@duw.pl (EN/PL/RU/UK)

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek 8.00-16.0
sobota: nieczynne

Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

A. Punkt informacyjny dla cudzoziemców z pomocą specjalistów, w którym można:

 • otrzymać podstawową informację w zakresie prawidłowego złożenia wniosku o legalizację pobytu w Polsce;
 • ustalić termin konsultacji z doradcą prawnym z usługą tłumaczenia ustnego lub bez usługi tłumaczenia;
 • spotkać się ze specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia i otrzymać pomoc przy wypełnieniu wniosków w sprawie legalizacji pobytu i zezwolenia na pracę;
 • otrzymać skierowanie do usługi przysięgłego lub zwykłego tłumaczenia dokumentów (tłumaczenia: obejmują zwykłe oraz przysięgłe tłumaczenie dokumentów z języka rosyjskiego/ ukraińskiego/ angielskiego na język polski oraz ustne tłumaczenia spotkań z radcą prawnym działającym w ramach projektu).

Gdzie znajduje się punkt?

Punkt Informacyjny mieści się w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na parterze w Sali Obsługi Klienta i jest oznaczony roll-upem Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich.

Jak skorzystać z usługi?

Aby skorzystać z punktu informacyjnego, musisz pobrać bilet z biletomatu znajdującego się
w tym samym miejscu na parterze. System „Kolejkowicz” wyda Ci bilet z kolejki „Informacja dla cudzoziemców” z literą Z. 

Kiedy jest czynny punkt?

 • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00-14.00;
 • środy w godz. 12.30-17.30.

B. Punkt Doradztwa Prawnego, gdzie istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w obszarze prawa imigracyjnego, prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, edukacji, pomocy społecznej oraz prawa lokalowego.

Gdzie się znajduje punkt?

Punkt znajduje się w sali obok Sali Obsługi Klienta na parterze. Zapytaj o jego lokalizację w punkcie informacyjnym i zostaniesz tam pokierowany.

Jak skorzystać z usługi?

W celu uzyskania porady należy wypełnić ankietę uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgłosić się do punktu informacyjnego, gdzie będzie można umówić się na wizytę z doradcą prawnym na konkretny dzień i godzinę.

Kiedy jest czynny punkt?

Doradztwo prawne świadczone jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-12.00.

C. Tłumaczenia ustne i pisemne – można otrzymać pomoc w zakresie tłumaczenia ustnego i/lub pisemnego.

Kwalifikacji do usługi tłumaczenia dokonywać będzie pracownik punktu informacyjnego w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Tłumaczenia będą obejmować języki: ukraiński, rosyjski, angielski i polski.

Pamiętaj: jeśli się umówiłeś na konsultacje, przyjdź bądź uprzedź, że Cię nie będzie. Twoja nieobecność powoduje ograniczenie dostępu do usług doradczych innym oczekującym osobom.

Meldunek

Meldunek to obowiązek potwierdzenia swojego miejsca zamieszkania w odpowiednim urzędzie. Jeśli przybyłeś do Wrocławia z zamiarem dłuższego pobytu, powinieneś się zameldować. Pamiętaj, że jeśli:

 • pochodzisz z Unii Europejskiej: powinieneś zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca;
 • pochodzisz spoza Unii Europejskiej: powinieneś zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Meldunek jest procedurą obowiązkową, więc zadbaj o niego po przyjeździe. Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który nie wykona obowiązku meldunkowego może być ukarany grzywną. Zameldowanie jest bezpłatne. Meldunek można wykonać w Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Centra Obsługi Mieszkańca działają w budynkach urzędu:

Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi Mieszkańca I (COM I)

Gabrieli Zapolskiej 4
tel. +48 71 777 77 77
WWW: www.bip.um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-17.15

Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi Mieszkańca II (COM II)
Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
WWW: bip.um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-17.15

Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi Mieszkańca IV (COM IV)
Marcina Kromera 44
tel. +48 71 777 77 77
WWW: bip.um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-15.15

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (chyba, że wyjazd nie wiąże się zamiarem stałego pobytu i trwa krócej niż 6 miesięcy).

Pobyt stały to zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobyt czasowy to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem niż pobyt stały.

Aby się zameldować, musisz złożyć i przedstawić następujące dokumenty:

 • formularz meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego” lub „Zgłoszenie pobytu stałego” (formularze dostępnie są na miejscu w urzędzie);
 • ważny paszport lub dowód osobisty;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowę najmu lub akt własności)
 • obywatele państw spoza Unii Europejskiej dodatkowo muszą przedłożyć dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Polski (np. wiza, tzw. stempel w paszporcie, karta pobytu. Do momentu uzyskania karty pobytu należy przedłożyć otrzymaną decyzję Wojewody o zezwoleniu na pobyt stały lub czasowy).

Jeśli razem z Tobą do Polski przyjechało Twoje dziecko, albo urodzi Ci się dziecko na terenie Polski musisz wykonać w imieniu dziecka obowiązek meldunkowy. Aby zameldować dziecko należy przedstawić wymienione wyżej dokumenty dotyczące dziecka.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17185/zameldowanie-na-pobyt-czasowy-cudzoziemcow-oraz-obywateli-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin

bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17188/zameldowanie-na-pobyt-staly-cudzoziemcow.

Zameldowanie na pobyt czasowy jest możliwe na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego podpisanej z właścicielem mieszkania, dlatego obecność właściciela w urzędzie nie jest wymagana. Cudzoziemiec przedstawiając umowę najmu może samodzielnie zameldować się pod oznaczonym adresem i potwierdzić swoje miejsce pobytu. Dobrą praktyką będzie jednak poinformowanie właściciela mieszkania, że wykonany został obowiązek meldunkowy w wynajmowanym lokalu. Zameldowanie na pobyt stały jest możliwe za zgodą właściciela lokalu, którego podpis jest wymagany na formularzu zameldowania. Należy pamiętać, że najpóźniej w dniu opuszczenia lokalu mieszkalnego należy wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Ważne: meldując się po raz pierwszy na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, każdy cudzoziemiec otrzymuje numer PESEL (z wyjątkiem tych, których pobyt w Polsce ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy).

PESEL

O PESEL najlepiej wystąpić podczas składania wniosku o meldunek. Posiadanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe, ale bardzo praktyczne. Będą Cię o niego pytać w wielu formularzach urzędowych, przy rejestracji do lekarza czy w banku. Jeśli jednak nie masz jeszcze numeru PESEL, pamiętaj, że zawsze możesz podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

PESEL jest unikatowym, 11-cyfrowym identyfikatorem każdego obywatela. Ten numer pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Jest nadawany wszystkim obywatelom Polski oraz obcokrajowcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy. Numer PESEL zawiera datę Twojego urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie Twojej płci oraz liczbę kontrolną. Z tego względu pamiętaj, by nie udostępniać go osobom trzecim, a w przypadku kradzieży Twoich danych lub dokumentów natychmiast zgłosić zdarzenie Policji.

PESEL będzie wymagany m.in. przy:

 • korzystaniu z opieki medycznej,
 • rozpoczęciu nowej pracy,
 • zmianie stanu cywilnego.

PESEL otrzymujesz bezpłatnie. Ważne, abyś wiedział, że jeśli pochodzisz spoza Unii Europejskiej i zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, lub jeśli pochodzisz z państwa należącego do Unii Europejskiej i zameldujesz się na okres ponad trzech miesięcy – dostaniesz numer PESEL z urzędu. Nie musisz wypełniać dodatkowego wniosku o nadanie numeru PESEL. We Wrocławiu jest to Urząd Miejski – Centrum Obsługi Mieszkańca (COM). Adres znajdziesz w podrozdziale „Meldunek”.

Numer PESEL może być nadany również cudzoziemcowi, który na podstawie odrębnych przepisów prawa zobowiązany jest do posiadania numeru PESEL i nie dokonał zameldowania we Wrocławiu, z uwagi na krótkotrwały pobyt w Polsce.

Aby otrzymać PESEL na indywidualny wniosek:

W przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy w Polsce wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w organie gminy właściwym dla siedziby Twojego pracodawcy. Jeżeli jesteś zatrudniony przez pracodawcę, którego siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów należy złożyć w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu – w Centrum Obsługi Mieszkańca I (COM I):

Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi Mieszkańca I (COM I)
Gabrieli Zapolskiej 4
stanowisko obsługi numer 14
tel. +48 71 777 77 77

WWW: bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17185/zameldowanie-na-pobyt-czasowy-cudzoziemcow-oraz-obywateli-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-15.15

Jeśli nie posiadasz zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy w Polsce, nie jesteś zatrudniony na terenie Polski, a na podstawie odrębnych przepisów Jesteś zobowiązany do posiadania numeru PESEL wniosek o nadanie tego numeru należy złożyć do organu gminy właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL – dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

*Jeśli urodzi Ci się dziecko, powinieneś je zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Zostanie tam zarejestrowane urodzenie, a Twoje dziecko otrzyma numer PESEL.

Słowniczek

Cudzoziemiec z kraju trzeciego – osoba, która nie posiada obywatelstwa państwa na terytorium, którego przebywa oraz nie jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii.

Emigrant – osoba, która opuszcza swój kraj pochodzenia.

Imigrant – osoba, która przybywa do innego kraju niż jej kraj pochodzenia.

Migrant – osoba, która zmienia miejsce lub kraj swojego pobytu (zwykle w poszukiwaniu  lepszych warunków życia).

Obywatelem Unii Europejskiej są wszyscy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Obywatelstwo to ma charakter dodatkowy do obywatelstwa krajowego oraz akcesoryjny, czyli nie można być obywatelem Unii Europejskiej nie będąc obywatelem chociaż jednego państwa członkowskiego.

Osoba posiadająca polskie pochodzenie – za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską. Dodatkowo jeden z jej rodziców, dziadków lub oboje pradziadków było narodowości polskiej lub wykazuje ona związek z polskością. Za taką osobę może być też uznana osoba deklarująca narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie.

Osoba zameldowana – osoba, która na stałe lub czasowo przebywa pod określonym adresem zameldowania (określona miejscowość, ulica, numer domu oraz ewentualnie numer lokalu mieszkalnego) oraz zgłosiła swój pobyt stały lub czasowy we właściwym urzędzie gminy.

Rezydent podatkowy – osoba, która ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Polski rezydent podatkowy ma obowiązek zapłaty podatku właśnie w Polsce. Rezydencja podatkowa jest niezależna od obywatelstwa. Rezydent podatkowy podlega podatkowi od wszelkich swoich dochodów. Tam, gdzie jest się rezydentem podatkowym, tam trzeba zapłacić podatek.

Uchodźca – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojego koloru skóry, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa

Biuro działa w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Przewiń do góry