Menu Zamknij

WroMigrant: pobyt stały

Kiedy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały? 

W przeciwieństwie do zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz ubiegać się o pobyt stały, jeśli spełniasz jeden z tych warunków:

  • jesteś małżonkiem/ką obywatela RP i jednocześnie:
  • pozostajesz w związku małżeńskim co najmniej 3 lata w momencie złożenia wniosku; 
  • przebywałeś/aś w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu związku małżeńskiego z obywatelem RP lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  • masz polskie pochodzenie;
  • posiadasz Kartę Polaka;
  • przebywasz w Polsce co najmniej rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi
  • przebywasz w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody ze względów humanitarnych;
  • przybywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany
  • udzielono Ci azylu w Polsce.

Przewiń do góry