Menu Zamknij

WroMigrant: pobyt stały dla dziecka

W jakich sytuacjach małoletnie dziecko cudzoziemca może otrzymać pobyt stały?

Opiekun / rodzic może wnieść o zezwolenie na pobyt stały dla małoletniego dziecka cudzoziemca w jego imieniu jeśli:

  • jeden z rodziców ma obywatelstwo polskie, a dziecko pozostaje pod jego władzą rodzicielską;
  • jeden z rodziców, który sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem, już posiada zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a dziecko urodziło się

– po udzieleniu temu rodzicowi jednego z tych zezwoleń;
ALBO
– w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy tego rodzica, lub w czasie pobytu ze względów humanitarnych, pobytu tolerowanego, statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Przewiń do góry