Menu Zamknij

WroMigrant – Ochrona międzynarodowa

W wyjątkowych sytuacjach Twój pobyt w Polsce będzie wynikał z faktu, że tylko tutaj będziesz bezpieczny. Polski rząd przewiduje w takich sytuacjach ochronę na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej rozstrzyga w pierwszej instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wnioski takie mogą składać osoby, które spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy oraz takie, które warunków takich nie spełniają, ale kwalifikują się do uzyskania tzw. ochrony uzupełniającej. Składa się je za pośrednictwem jednostek terenowych Straży Granicznej.

Kiedy cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy?

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu: rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

 Kiedy cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej?

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapoznaj się z publikacją „Pierwsze kroki w Polsce. Informator dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej”, która zamieszczona jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w kilku językach:

  • angielskim
  • rosyjskim
  • francuskim
  • arabskim
  • gruzińskim

Publikacja dostępna jest na stronie: udsc.gov.pl/do-pobrania/materialy-informacyjne-urzedu.

Szczegółowe informacje otrzymasz w języku angielskim, rosyjskim oraz polskim na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz poprzez bezpośredni kontakt z Departamentem Postępowań Uchodźczych.

Departament Postępowań Uchodźczych
Taborowa 33
02-699 Warszawa
tel. +48 22 601 74 07
faks: +48 22 601 51 23
e-mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl
WWW: udsc.gov.pl

Pomoc w kwestiach związanych z ochroną międzynarodową możesz uzyskać także w Stowarzyszeniu Nomada (zob. Punkty informacyjne dla migrantów/ek).

Przewiń do góry