Menu Zamknij

WroMigrant: cofnięcie zezwolenia na pobyt (cz.1)

Kiedy może być cofnięty pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt stały, jeżeli:

  • złożył wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe/podrobione informacje lub dokumenty; 
  • został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;
  • wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP;
  • rozwiódł się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały w związku z małżeństwem z obywatelem polskim;
  • został pozbawiony azylu, na podstawie którego było wydane zezwolenie; 
  • przekroczył maksymalny dopuszczalny czas pobytu poza terytorium RP.

W przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oprócz wyżej wymienionych przypadków, dodatkowo zezwolenie cofa się, jeżeli: 

  • cudzoziemiec uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem.

Grafika przedstawia tę samą treść która zawarta jest w niniejszym artykule.

Przewiń do góry