Menu Zamknij

WroMigrant: cofnięcie zezwolenia na pobyt (cz.2)

Ile maksymalnie mogę przebywać poza terytorium RP, jeżeli posiadam zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenia na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają charakter bezterminowy. Jednak mogą zostać cofnięte z szeregu powodów. Jednym z tych powodów może być opuszczenie terytorium Polski lub UE.

Zezwolenie na pobyt stały cofa się, jeżeli opuścisz terytorium RP na dłużej niż 6 lat.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cofa się jeżeli opuścisz terytorium RP na dłużej niż 6 lat lub jeżeli opuścisz terytorium UE na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy (24 miesięcy, jeżeli posiadałeś/aś zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał).

Grafika przedstawia tę samą treść która zawarta jest w niniejszym artykule.

Przewiń do góry