Menu Zamknij

Regulamin konkursu “Świąteczny konkurs na podzielenie się wspomnieniem”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest promocja inicjatywy “WroMigrant – świąteczny konkurs na podzielenie się wspomnieniem”. 
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą “Świąteczny konkurs na podzielenie się wspomnieniem”.
 3. Organizatorem Konkursu oraz przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą: Plac Dominikański 6, 6 50-159 Wrocław.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com (zwany dalej “Facebook.com”) pod adresem: https://www.facebook.com/WroMigrant
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wielokultury.wroclaw.pl
 6. Konkurs rozpoczyna się 15.12.2020 od godziny 16.30 i trwa do dnia 22.12.2020 roku do godz. 22.00, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 07.01.2021 roku. 
 7. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Organizatora. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji Uczestników. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo.
 3. Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta w wybranym social media, którego jest właścicielem.
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook.
 5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez uczestnika konkursu po ogłoszeniu zwycięzców są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

3 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
 • wykonać główne zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe: “W komentarzu uzupełnij zdanie: Świąteczne wspomnienie, do którego wracam to…”
  Odpowiedź powinna być udzielona w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage WroMigrant.
 • Dodatkowo, Uczestnik powinien polubić profile WroMigrant i Wielokultury Wrocław oraz udostępnić post o konkursie na swoim profilu osobistym (widoczność postu dowolna). 
 1. Jeden Uczestnik może wysłać trzy zgłoszenia. Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 2. Odpowiedzi w konkursie mogą być podane w dowolnym języku obsługiwanym przez portal WroMigrant – po polsku, ukraińsku, rosyjsku lub angielsku.
 3. Organizator może usunąć dowolną odpowiedź bez podania przyczyny, gdy stwierdzi, że:
 • narusza ona regulamin portalu Facebook.com;
 • ma charakter erotyczny albo pornograficzny;
 • zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
 • zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą;
 • narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób;
 • zawiera zdjęcie osoby małoletniej;
 • zawiera treść reklamową.
 • 4. Usunięcie odpowiedzi jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.

4 PRAWA AUTORSKI

 1. Dodając Odpowiedź Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Odpowiedzi Konkursowej, udziela Organizatorowi i Fundatorowi autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowej (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:
  – zwielokrotniania, utrwalania i zwielokrotniania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, pamięci komputera (bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów),
  – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    – obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
    – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu Odpowiedzi lub jej egzemplarzy;
    – rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w powyższych punktach, w tym publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
    – tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.

5 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1. W Konkursie nagrodą główną są książki i gry edukacyjne – łącznie 7 nagród. 
 2. W ramach konkursu zostaną wyłonione 7 zwycięzców, które otrzymają po jednej z nagród. Zwycięzcy nie mają wpływu na wybór nagrody.
 3. O wynikach Konkursu zwycięzca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości na Facebooka (fanpage WroMigrant). Warunkiem otrzymania Nagrody jest pozostawienie Organizatorowi konkursu danych niezbędnych do przekazania Nagrody, tj. imienia, nazwiska i numeru kontaktowego, w celu umówienia się na odbiór osobisty nagrody we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Nagroda nie może zostać wysłana pocztą. W przypadku nieprzekazania informacji w terminie do 10 dni prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa).
 4. Zwycięzcę będzie wyłaniać Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu.
 5. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość, pomysłowość i kreatywność odpowiedzi. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców.
 6. Nagrodę w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym w terminie do dnia 30.12.2020 roku na adres Organizatora, z dopiskiem „Świąteczny konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2020.

Przewiń do góry