Menu Zamknij

Praca w Zespole Dialogu Międzykulturowego (WCRS)

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy referent w Zespole Dialogu Międzykulturowym.                                           
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław.

2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: stanowisko specjalista, 1 etat, na czas określony

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

-wyższe wykształcenie (preferowane prawnicze/administracyjne/psychologiczne);
-znajomość języków obcych (angielski biegle, dodatkowo preferowana znajomość języka ukraińskiego);
-umiejętność przygotowywania materiałów informacyjno-promocyjnych;
-umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych;
-znajomość zagadnień formalno-prawnych dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce;
-doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
-umiejętność pracy w różnorodnym zespole;
-niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowe;
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

-bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, media społecznościowe);
-umiejętność tłumaczeń ustnych i pisemnych;
-doświadczenie w środowisku międzykulturowym;
-umiejętność przygotowywania prezentacji;
-umiejętność prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju  kompetencji międzykulturowych;
-umiejętności organizacyjne (fora, konferencje, wydarzenia kulturalne);
-umiejętność pisania i rozliczania wniosków dotacyjnych;

5. Predyspozycje osobowościowe:

-umiejętności interpersonalne (otwartość, empatia, komunikatywność);
-bardzo dobra organizacja pracy;
-rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
-dyspozycyjność;
-umiejętność pracy pod presją czasu;

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

-Rozwój koncepcji i organizacja  działań informacyjno-konsultacyjnych dla obcokrajowców;
-Analiza potrzeb i problemów obcokrajowców w procesie integracji i adaptacji, poszukiwanie rozwiązań oraz opracowanie koncepcji projektów i  narzędzi wspierających;
-Opracowywanie, wdrażanie i realizacja programów edukacyjno- integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli i zaangażowania obcokrajowców;
-Przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących działań wspierających procesy adaptacji i integracji obcokrajowców z uwzględnieniem różnorodnych, interaktywnych narzędzi komunikacyjnych, w języku  polskim i angielskim (opcjonalnie ukraińskim);
-Prowadzenie strony internetowej i komunikacji w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb informacyjnych obcokrajowców w języku  polskim i angielskim (opcjonalnie ukraińskim);
-Udzielanie informacji dla obcokrajowców dotyczących codziennego funkcjonowania i życia we Wrocławiu (ww. językach obcych w formie osobistych i telefonicznych konsultacji oraz za pośrednictwem poczty internetowej);
-Przygotowanie korespondencji, prezentacji, wystąpień w ramach współpracy międzysektorowej w języku polskim i angielskim;
-Realizacja zadań ramach współpracy organizacjami pozarządowymi (przygotowywanie konkursów, analiza dokumentacji sprawozdawczej, wizytacje merytoryczne);
-Bieżąca analiza aktów prawnych dotyczących uregulowań w obszarze kwestii pobytowych cudzoziemców oraz procesów integracyjnych i adaptacyjnych;
-Realizacja innych zadań w ramach wdrażania Programu „Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego” (m.in. monitorowanie realizacji z wykorzystywanie interaktywnych narzędzi monitorowania i ewaluacji, przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej, monitorowanie danych statystycznych dotyczących procesów migracyjnych we Wrocławiu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami zrzeszającymi obcokrajowców);
-Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań Zespołu, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów;

7. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę poza biurem, na terenie Wrocławia.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w październiku 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9. Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny,
-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
-oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
-kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
-kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego,
-napisane przez kandydata oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
-inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 23 grudnia do godz. 15.00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,                         pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, Sekretariat – II piętro, pokój 214 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: Starszy referent (nr 01/12/2019)

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, pokój 221, w dniu 27.12.2019 r. o godz. 10.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Sekretariacie, II piętro, pokój 214.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 77 24 915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6 w terminie do dnia 14.01.2020 r.

Pełna informacja o naborze znajduje się tutaj: nabór 2019

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Przewiń do góry