Menu Zamknij

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały, jeżeli posiadam Kartę Polaka?

Karta Polaka jest wyłącznie dokumentem poświadczającym przynależność do Narodu Polskiego i nie uprawnia do swobodnego przekraczania granicy bez wizy.

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka, możesz:

 • bezpłatnie otrzymać długoterminową wizę typu D (krajową) uprawniającą do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy;
 • legalnie pracować na terenie Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • bez opłat złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i o nadanie polskiego obywatelstwa.

Jeżeli chcesz zamieszkać w Polsce, najpierw musisz uzyskać wizę, a później złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały, które wydawane jest na czas nieokreślony.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały, jeżeli posiadam Kartę Polaka?

KROK 1. Przygotuj niezbędny komplet dokumentów:

 1. Wypełniony wniosek i 2 jego kopie. Wniosek o zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka do pobrania: https://przybysz.duw.pl/dokumenty-do-pobrania/.

WAŻNE: Wniosek trzeba wypełnić drukowanymi literami, jeżeli rubryka nie dotyczy wnioskodawcy, trzeba wpisać: “nie dotyczy”. We wniosku trzeba wpisać aktualny adres, żeby korespondencja z Urzędu dotarła do Ciebie. 

 1. Cztery fotografie 35×45 mm.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży – paszportu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia Karty Polaka.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu – 50 zł

Opłatę należy uiścić na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.
 2. Dokumenty potwierdzające Twoją chęć osiedlenia się na terytorium RP (np. umowa najmu, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające studia itp.)

KROK 2. Złóż wniosek i pakiet dokumentów.

 • Możesz to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres:

    Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
    Powstańców Warszawy 1
    50-153 Wrocław

 • Lub osobiście po wcześniejszej rezerwacji pod numerami:  71 340 63 09, 71 340 61 72 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-14.00). 

WAŻNE: Wniosek i komplet dokumentów należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

KROK 3. Czekaj na odpowiedź zwrotną z Urzędu.

Żeby postępowanie zostało wszczęte, Urząd musi wysłać pocztą wezwanie do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców, okazania oryginału paszportu i uzupełnienia braków formalnych. 

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (jest niepoprawnie wypełniony) albo brakuję któregoś z dokumentów, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków w określonym terminie. 

WAŻNE: Jeżeli nie dostarczysz dokumentów, których wymaga Urząd w terminie, Twoja sprawa nie otrzyma pozytywnej decyzji.

Jeżeli nie otrzymasz żadnej odpowiedzi w ciągu 2-3 miesięcy, zadzwoń na infolinię Urzędu (71 701 11 00), żeby dowiedzieć się, czy wniosek został zarejestrowany, czy jest nadana sygnatura sprawy i kto prowadzi sprawę (imię i nazwisko inspektora).

Od inspektora także otrzymasz potrzebne do logowania na stronie www.przybysz.duw.pl dane (numer Portalu Informacyjno-Operacyjnego – numer PIO), za pomocą których zarejestrujesz się na stronie, aby śledzić stan rozpatrywania wniosku.

KROK 4. Odbierz kartę pobytu po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały w ciągu 3-4 tygodni powinieneś/aś otrzymać sms z informacją o tym, że karta jest gotowa do odbioru. Umów się na odbiór karty pod numerem 71 701 11 00 (8.30-15.30) lub pod adresem e-mailowym kartapobytu@duw.pl.

Karta pobytu (plastikowa karta) jest wydawana po zdaniu Karty Polaka, ponieważ zostaje ona unieważniona. 

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały.

Wniosek o świadczenie pieniężne możesz złożyć w Urzędzie Wojewódzkim razem z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały albo w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Przygotuj komplet dokumentów: 

 1. Wypełniony wniosek, do pobrania: https://przybysz.duw.pl/dokumenty-do-pobrania/.
 2. Kserokopia ważnego paszportu (wszystkie wypełnione strony), w tym kserokopia wizy, na podstawie której przebywasz w Polsce.
 3. Kserokopia Karty Polaka.
 4. Wszystkie inne dokumenty potwierdzające fakt przebywania w Polsce: np. zameldowanie, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, umowa najmu lokalu, dla dzieci zaświadczenie z przedszkola, szkoły, kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP, itp.
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – 10 zł

Opłatę należy uiścić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.:
Gmina Wrocław
Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

WAŻNE: Jeżeli składasz wniosek o zezwolenie na pobyt i świadczenie pieniężne wraz z rodziną, musisz do kompletu dokumentu dołączyć oryginały i tłumaczenia przysięgłe na język polski: aktu urodzenia Twojego i członków rodziny objętych wnioskiem, aktu małżeństwa lub innych dokumentów potwierdzających Twój stan cywilny i pokrewieństwo z członkami Twojej rodziny.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Przewiń do góry